นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขันนานาชาติ The 3rd ASEAN INTERNATIONAL STUDENT COMPETITIONS

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในการคว้ารางวัลจากโครงการแข่งขัน The 3rd ASEAN INTERNATIONAL STUDENT COMPETITIONS โดยการจัดกิจกรรมนี้เป็นการจัดการแข่งขันของนักศึกษาในระดับนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 5 สถาบันอุดมศึกษา จาก 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียนตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Universitas Muhammadiyah Magelang ประเทศอินโดนีเซีย, Universiti Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย, Polytechnic University of The Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ และ Thai Nguyen University of Economics & Business Administration ประเทศเวียดนาม โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นครั้งที่ 3 มีเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคือ Universiti Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย และมีการจัดการแข่งขันรอบสุดท้าย (Final Round) ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

สำหรับการส่งนักศึกษาเข้าร่วมจัดการแข่งขัน อยู่ภายใต้การดูแลของภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศและยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) โดยนักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ และช่วยเสริมความรับรู้เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคมระหว่างประเทศต่าง ๆ สำหรับการแข่งขันผลปรากฏว่า ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อาภาศรี โสธรวิทย์ และ ดร.ปิยาภรณ์ เอื้อมสุวรรณ สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันดังกล่าวดังนี้

รางวัล Best Service Innovation จากการแข่งขันประเภท Social Enterprise Firm

ทีม Odin นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

สมาชิก

1. นางสาวพิไลวรรณ โค้วไพโรจน์

2. นางสาวภูตะวัน พรมโชติ

3. นางสาวอังควิภา วาลมูลตรี

4. นางสาวนริศรา ป้องขันธ์

5. นางสาวอภิญญา พรรคทิง

รางวัล Technology Initiative จากการแข่งขันประเภท Profit-oriented Firm

ทีม Winkzapp นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

สมาชิก

1. นางสาวนิธิดา เขพันดุง

2. นายณัฐดนัย เลยยุทธ์

3. นายสหรัถ วรรณะ

4. นายจิรภิญโญ จิรไพศาลสกุล

รางวัล Education Impact จากการแข่งขันประเภท Profit-oriented Firm

ทีม Special Force นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

สมาชิก 1.นางสาวธนาพร ภูมี

2. นางสาวหงส์หยก สุขรัมย์

3. นางสาวธัญญา จันตุ

4. นางสาวปารมี อาทิตย์ตั้ง

รางวัล Best Product Innovation, Global Expansion, และ SDG Impact จากการแข่งขันประเภท ประเภท social Enterprise Firm

ทีม innex นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

สมาชิก

1. นางสาวธนัชพร สุพรรณโน

2. นางสาวรุ่งฟ้า ออง

3. นางสาวอภัสชา ผาลาด

4. นางสาววริศรา โสสีดา

พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ : ข่าว

Universiti Kuala Lumpur : ภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ : เรียบเรียง

KKBS students awarded prizes at the 3rd ASEAN INTERNATIONAL STUDENT COMPETITIONS

https://www.kku.ac.th/17032

Scroll to Top