naewna-รายงานพิเศษ : มข. จับมือ ซินเจนทา ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ ถ่ายทอดนวัตกรรม หนุนทำเกษตรยั่งยืน

รายงานพิเศษ : มข. จับมือ ซินเจนทา ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ ถ่ายทอดนวัตกรรม หนุนทำเกษตรยั่งยืน

 

สำนักข่าว  :  naewna.com

Scroll to Top