สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ร่วมกับ มข. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2566

 
         สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย จังหวัดขอนแก่น
        โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ​และกล่าวเปิดการอบรม, มอบนโยบาย โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ การบรรยายและ Workshop​ การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด OBE โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และทีมวิทยากร​จาก คณะเกษตรศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเทคนิค​การแพทย์​ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
       ในการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของเพื่อให้นำไปปรับปรุงหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จำนวน 19 หลักสูตร 8 จังหวัด​ จากสถาบันอุดมศึกษา​ 9 แห่ง​ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ​หลักสูตรจำนวน 43 ท่าน
ภาพ/ข่าว : ศูนย์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต สำนักบริการวิชาการ

Scroll to Top