ประกาศรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหา ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคมถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

       ด้วย รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำรงตำแหน่งครบวาระ  ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีคำสั่งที่ 8846/2566 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

       เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะว่างลง เป็นไป   ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กอปรกับมติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกประกาศวิธีการและปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการรับสมัครบุคคลเข้าสู่กระบวนการสรรหา มีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566
1 ฉบับที่ 1/2566  เรื่อง วิธีการและปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ฉบับที่ 2/2566  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการรับสมัครบุคคลเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– แบบเอกสารแสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี (อ.1)
(Word คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
3 ฉบับที่ 3/2566  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการเสนอชื่อบุคคลเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– แบบเอกสารในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี (อ.2)
(Word คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
4 ฉบับที่ 4/2566  เรื่อง นโยบาย แผน และเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2567-2571ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด และคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พึงประสงค์
5 ฉบับที่ 5/2566  เรื่อง หลักเกณฑ์การกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 ฉบับที่ 6/2566 เรื่อง ยกเลิกเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2566

สามารถศึกษาข้อมูลการสรรหาอธิการบดีเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://council.kku.ac.th/post/5138

Scroll to Top