ธนาคาร SMBC มอบทุนการศึกษานักศึกษา ม. ขอนแก่น

ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนการศึกษา SMBC Bangkok Branch Scholarship ที่ห้องกัลปพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้แทนจากธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ได้แก่ นายทาคาชิ โทโยดะ,ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย และผู้จัดการใหญ่สาขากรุงเทพ นายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณ, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนายวันฉัตร บุญจันทร์, ผู้จัดการด้านปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงานมากมาย

ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ได้มีการลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสนับสนุนทุนการศึกษาเอส เอ็ม บี ซี (SMBC Global Foundation Scholarship Program) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ครอบครัวมีรายได้น้อย มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดี เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการพัฒนาคนและประเทศชาติ โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีพันธะผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และมอบเป็นทุนต่อเนื่อง จนกระทั่งนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

ทุนการศึกษาเอส เอ็ม บี ซี จะมอบให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในคณะที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ การค้า การตลาด และกฎหมาย โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้รับทุนต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความขยันหมั่นเพียรตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเพื่อเป็นผู้นำในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
ในปีการศึกษา 2565-2566 นี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา SMBC ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ซึ่งได้รับทุน จำนวน 6 ทุน โดยมีจำนวนทุนละ 40,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท
นางสาวสิรินญา อุดมะชะ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนฯกล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษานี้ และสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ เพื่อจะนำวิชาความรู้ที่ได้รับกลับไปประกอบอาชีพ พัฒนาประเทศต่อไป

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 6 คนดังต่อไปนี้
1 นางสาวสิรินญา อุดมะชะ คณะนิติศาสตร์
2 นางสาวมุฑิตา กันเม็ด คณะนิติศาสตร์
3 นายศรัณย์ สิงห์หาญ คณะนิติศาสตร์
4 นายอาจินต์ พาราครบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 นายนิติภูมิ แก้ววิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์

6.  นายพงศกร โคธิเสน คณะสหวิทยาการ

ข่าว: สิรินญา สิทธิมงคล นักวิเทศสัมพันธ์
ภาพ: นายสาขิน ขาวไชยมหา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

Scroll to Top