คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี BIM

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย งานปฏิบัติงานและบริการทางวิศวกรรม   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม. (3-D Building Design & Draft with BIM. Technology)จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่  26 – 27 สิงหาคม 2566  รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 17 กันยายน 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา ได้พัฒนาองค์ความรู้พร้อมทักษะในการออกแบบ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบดิจิทัล Building Information Modeling (BIM) และเพิ่มทักษะการเรียนรู้เชิงเทคนิควิศวกรรมในการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้าน Software ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล BIM ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการใช้พื้นที่ให้บริการ ENKKU Maker Space
     ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีการออกแบบ Building Information Modeling (BIM) ได้เข้ามามีบทบาทในการออกแบบผลงานด้านการวิศวกรรมการก่อสร้างซึ่งเป็นเทคโนโลยีการออกแบบสมัยใหม่ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการออกแบบ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างและการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมให้ทันสมัย ในการออกแบบและเขียนแบบอาคาร 3 มิติด้วยเทคโนโลยี บี.ไอ.เอ็ม. (3-D Building Design & Draft with BIM. Technology) เป็นการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงทั้งภายในและภายนอกงานอาคารที่มีความแม่นยำในการออกแบบรวมถึงระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแบบจำลองดิจิทัล ที่ใช้ออกแบบ เขียนแบบ รวมถึงการคำนวณโครงสร้าง การประมาณราคา การจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการวางแผนระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ฯลฯโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเทคโนโลยีการออกแบบ Building Information Modeling (BIM) ที่เข้ามามีบทบาทในการออกแบบผลงานด้านการวิศวกรรมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการออกแบบสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ได้มีความรู้ความสามารถของการออกแบบสร้างผลงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในระบบดิจิทัล และการใช้พื้นที่ให้บริการ Maker Space ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://kku.world/jyqtj

Scroll to Top