KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Kirirom Institute of Technology

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Kirirom Institute of Technology ประเทศกัมพูชา โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากสองหน่วยงาน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสาร และ Masamu Kamage,Ph.D. VP, Global Engagement Rector ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Kirirom Institute of Technology ประเทศกัมพูชา ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาในมิติด้านวิชาการกับหลักสูตรการสอนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ให้มีทักษะความสามารถและมีมาตรฐานตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย Kirirom Institute of Technology นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศกัมพูชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านไอที โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ปัจจุบันประกอบด้วยสองแผนก ได้แก่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) และการจัดการภาวะผู้นำธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (International Leadership Hospitality Management ) โดยปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 230 คนจากประเทศกัมพูชาและประเทศญี่ปุ่น

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

Scroll to Top