IS-KKU Hackathon โครงการพัฒนา Innovation Ecosystem เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมจากองค์ความรู้

วันที 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง NK 1407 อาคารสำนักงานบริหาร งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพัฒนา Innovation Ecosystem เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมจากองค์ความรู้ของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น IS-KKU Hackathon เป็นการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาคณะสหวิทยาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ให้กำลังใจกับทีมที่ผ่านเข้ารอบในการประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ ของแต่ละทีม

โดยความมุ่งหวังของโครงการเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีโจทย์จากความเชี่ยวชาญของคณะสหวิทยาการเป็นศูนย์กลาง ประเภทการประกวดการแข่งขันประเภทที่ 1 แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ ประเภทที่ 2 แผนธุรกิจโรงงานเคลื่อนที่คณะสหวิทยาการ ซึ่งมีกิจกรรมการดำเนินงานสร้างสรรค์แผนธุรกิจที่ตอบโจทย์บริบททางสังคม อันเป็นการบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนให้เกิดเป็นนวัตกรรม การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม ในการประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ ได้เชิญคณะกรรมการที่มีประสพการณ์ด้านธุรกิจ นายนิวัฒชัย สกุลคู  (ผู้บริหารตลาดบ้านไม้ โรงแรมอมันตราหนองคาย และในเครือบริษัท สกุลคูเจริญ), นายสฤษฎ์พนธ์  วิชิตวงศ์  (รองประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายและรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย), นางสาวอมราภรณ์  โคตรสำราญ (ร้านสะบายดี ผ้าไหมลาว by น้องฝ้าย) เป็นผู้ตัดสินการนำเสนอผลงานในครั้งนี้

รายชื่อทีมที่ชนะการประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม Inventor local  เงินรางวัล 5,000 บาท

1.นางสาวพรรำภา  เหล่าโกทา           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2.นางสาวชนัดดา  ชูสันติ                  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3.นายรัชพล ฟองแก้ว                      สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

4.นางสาวสุนิฐา  พันตุ้ย                    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทีม Mega Kru College  เงินรางวัล 3,000 บาท

1.นางสาวชนธิชา น้ำคำ                    สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

2.นายชนธีร์ จันทะวงศ์                    สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

3.นางสาวไพลิน สูงสุมาลย์                สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

4.นางสาวฉัตรสุดา พลิชวา                สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

5.นางสาวธัญญลักษณ์ แก่นวงศ์          สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทีม Cosweet เงินรางวัล 1,000 บาท

1.นายชัยสิทธิ์ ปะริโต                      สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

2.นางสาวสุภัทรสร ยังคง                  สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

3.นายปาณชัย ศรีใสคำ                    สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

4.นางสาวศศธร ไชยสิทธิ์                  สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

Scroll to Top