วิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีมุทิตาผู้เกษียณอายุ 2566

เมื่อวันที่  8  กันยายน  2566  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรศ.ดร.รัตมณี  นันทสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร

ศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี กล่าวว่า  พุทธศักราช 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีผู้เกษียณอายุราชการในสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวม 5 ท่าน  ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์  การเกษียณอายุราชการเป็นวันที่มีความหมายต่อชีวิตการรับราชการ ด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการรับราชการ ทุกท่านได้บุกเบิก วางรากฐาน ได้ร่วมกันพัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  ซื่อสัตย์  สุจริต  ท่านได้เสียสละ ทั้งแรงกาย  แรงใจ  และสติปัญญามาด้วยความเหนื่อยยาก  ก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ทั้งในคณะ และมหาวิทยาลัยตลอดจนประเทศชาติด้วย   การเกษียณอายุราชการ จึงเป็นเครื่องบ่งบอกถึงคุณงามความดีและความสำเร็จอย่างสูง ในชีวิตราชการของท่าน ซึ่งไม่เพียงจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ทุกท่านยังสร้างสมคุณงามความดี สร้างชื่อเสียงให้คณะฯ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตขึ้น เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เชิดชูและประกาศเกียรติคุณ อีกทั้งเป็นการขอบคุณและตอบแทนที่ท่านได้ปฏิบัติงานให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่บุคลากรรุ่นหลัง ที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป

รศ.ดร.รัตมณี  นันทสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต เพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญคุณงามความดี ที่ท่านผู้เกษียณอายุราชการได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ตลอดอายุราชการ โดยในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1.ศาสตราจารย์พนกฤษณ คลังบุญครอง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย พาวัฒนา  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3.นายสาธร พลศักดิ์                         งานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
4.นายนิระ หมื่นภูเขียว                     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5.นางนวพร อินทร์อร่ามวงษ์              งานแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันสร้างผลงาน สร้างวิศวกรที่ดีและมีคุณภาพ ออกไปรับใช้ประเทศชาติรุ่นแล้วรุ่นเล่าสนับสนุนด้านการเรียนการสอน  การบริหารงานของคณะฯ การบริการวิชาการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดมา

Scroll to Top