มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566 ในวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 15 สถาบัน

วันที่ 2 กันยายน 2566  เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดประชุมสัมมนาฯ พร้อมทั้งบรรยายการดำเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ศาสตราจารย์ สพญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ประธานเครือข่ายฯ กล่าวแนะนำคณะทำงานเครือข่ายฯ  ผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. บทบาทและแนวทางของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย C – สป.อว.” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ.,  การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการขอรับทุน/แหล่งทุนสนับสนุนโครงการสนองพระราชดำริ” โดย นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ,  การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” โดยศาสตราจารย์ สพญ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ ประธานเครือข่ายฯ  และการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ “การทำแผนปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการสนับสนุนงานสนองพระราชดำริ” โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ.

จากนั้น ผู้เข้าสัมมนาฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริระหว่างเครือข่ายฯ อาทิ การขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริของหน่วยงาน ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงานฯ, การสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริให้เกิดประสิทธิภาพ โดย ผู้แทนแต่ละสถาบัน จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดมีฤทธิ์ทางยา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วัดป่าวังน้ำเย็น และรับประทานอาหารเย็น ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 3 กันยายน 2566 วันที่สองของการจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566 เป็นการศึกษาดูงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ศึกษาดูงานชุมชน เส้นทาง Hello นาดูน และนมัสการพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลแก่ภูมิภาค เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมตัวของสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องถูกตรง รับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่สนับสนุนงานสนองพระราชดำริ และให้เกิดการขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริของเครือข่ายฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

Scroll to Top