มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย 4 วิทยาลัย มข. COLA KKBS MBA KKUIC ร่วมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Eastern International University และ University of Economics ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุปนายกสภา มข. และคณบดีจาก COLA KKBS MBA และ ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Eastern International University (EIU) และ University of Economics, HCMC, Ho Chi Minh City (UEH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยที่ได้เคยเข้าเยี่ยมเยียน และเป็นคู่ความร่วมมือที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลังจากการเข้าร่วมการเจรจา ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดเผยประเด็นที่น่าสนใจอันมีใจความว่า การเข้าเยี่ยมชมทั้งสองมหาวิทยาลัยที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วิทยาลัยนานาชาติ มีวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกันว่า จะสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางมากขึ้นจากการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ภายใต้ขอบเขตและแนวทางที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งการเจรจาการทำความร่วมมือในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย การศึกษา และการพัฒนาบุคลากร เพื่อผนึกกำลังในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนา เพิ่มศักยภาพในภาคเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง และสร้างประโยชน์สู่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University and 4 colleges: COLA, KKBS, MBA, and KKUIC discuss academic collaboration with the Eastern International University and University of Economics, Socialist Republic of Vietnam

https://www.kku.ac.th/16862

Scroll to Top