คณะสหวิทยาการ จัดใหญ่..โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 และสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 และสัปดาห์วิชาการครั้งที่ 18 เพื่อให้นักเรียนเขตโรงเรียนในภาคอีสานตอนบนเข้าร่วมงาน ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จัดขึ้นซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ หาวิทยาลัยขอนแก่น

 

และในช่วงพักกลางวัน เรายังได้ฟังเพลงเพราะๆจากศิลปินรับเชิญ “น้องกีต้าร์ นิภาภร พลหนองหลวง” แชมป์ 105 สมัย จากรายการดวลเพลงชิงทุน จากช่อง one 31 ซึ่งเป็นศิษย์เก่า สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อมาสร้างความสนุกให้กับกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 และสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 18 ครั้งนี้อีกด้วย

 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นให้มีการผลิตบัณฑิต การทำวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร 6 สาขาวิชา โดยมีการเรียนการสอนที่เน้นการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ และด้าน ศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ดังนั้นคณะสหวิทยาการ หาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 และสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการให้ แก่เยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจอีกทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เช่นกิจกรรมจาก สสวท. และนิศทรรศการต่าง ๆ มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 5,000 คน

Scroll to Top