มนุษย์-สังคม มข. ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเมโจ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมอบรมภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ พลบุญ ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกและประธานบริหารวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณาจารย์ และบุคลากรกลุ่มการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเมโจ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยว่า โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเมโจ ประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการที่เกิดจากการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเมโจ ประเทศญี่ปุ่น  โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ได้จัดให้มีการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเมโจ เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรในเชิงวิชาการและสร้างสถานภาพของหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นอีกด้วย โดยมีระยะเวลาระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2566 นี้

 

ข่าว/ภาพ : กลุ่มสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

KKU HU-SO welcomes students from Meijo University Japan to the Language and Cultural Exchange Program 2023

https://www.kku.ac.th/16797

 

Scroll to Top