KKBS จัดแคมป์สตาร์ตอัพ ปี 2 พร้อมปั้นสตาร์ทอัพนักศึกษาสู่ระดับประเทศ

ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการ KKBS Startup Camp 2023  กิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการประเมินความเป็นไปได้โครงการ การทำงานเป็นทีม  พร้อมเป็นต้นแบบในการสร้างผู้ประกอบการสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมหรือข้อจำกัดใด ซึ่งทุกทีมจะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การนำเสนอไอเดียบนเวที เพื่อรับทุนสนับสนุนในการต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยกิจกรรมในปีนี้ คณะฯได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจใหม่ (Startup) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะฯ ได้รับจัดตั้งให้เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ภายใต้กรอบความร่วมมือตามวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วิสาหกิจเริ่มต้น  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถต่อยอดความคิดหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเข้าถึงแหล่งทุนและพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์สู่การสร้างธุรกิจสตาร์ตอัพ ในระดับประเทศ
กิจกรรมเริ่มต้นด้วย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมโครงการและกล่าวเปิดโครงการ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสตาร์ตอัพในหัวข้อ การพัฒนาโจทย์นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เพื่อขอทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม การเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ Startup จากนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนจากเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ปัณณวัชร์ พงศ์กิตติรักษ์   ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บจก.เพทที่นี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายกษิดิ์เดช นาเจริญวุฒิกุล  ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บจก.เวลโล 24 นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร  ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บจก.เเอตตร้าอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด และการค้นหาไอเดียการทำธุรกิจ และ Business Design Thinking  โดย ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์  ผู้จัดการส่วนธุรกิจใหม่และนวัตกรรม ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปิดท้ายด้วยการระดมสมองทำกิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอไอเดียต้นแบบและแผนธุรกิจสตาร์ตอัพของผู้เข้าร่วมแคมป์ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 14 ทีม จากทั้ง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ โดยผลการตัดสินการนำเสนอแผนธุรกิจสตาร์ตอัพ เพื่อรับทุนสนับสนุนในการต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ มีดังนี้
  1) รางวัลชนะเลิศ ทีม Obitcle สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นายเจตพร ค้าทวี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายภูมิ เชิดพานิช นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายพงศ์พล เพชรประไพ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
2) รางวัลรองชนะเลิศ ทีม On another planet สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นายชัยชนะ สมีดี นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ นางสาวธนพร ดีบุรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นางสาวณัฐณิชา พนมเทียน นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ และ นางสาวอรปรียา ชมมอญ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม Triesdorf  สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นางสาวพิชญาภัค สิงห์ทองลา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นางสาวเจนนิชชา เมืองกระโทก นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางสาวศรัญญา ลครศรี นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
4. รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วยทีม
  – ทีม Nongaccssyear1 สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นางสาวสุปรียา ภัทรชนน, นางสาวณัฐพัชร์ จัทริงหาญกิจ, นางสาวรวิภา ปุริวัฒน์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
– ทีม  Hooyah สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นายธฤต เลาหศิรินาถ, นายภูมิพัฒน์ พุทธจันทึก, นางสาวรพีรรณ เสาสมภพ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
–  ทีม Three Space สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นายเทพประทาน ธรรมธารีย์, นายจารุวัฒน์ วิชามุข นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นางสาวภาณุมาศ ลาภไธสง
– ทีม Joy Life สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยนางสาวอลิศรา วรรณกี้, นางสาวกนกวรรณ ศิลารักษ์, นายณัฐนนท์ มาลัย, นางสาวรมิตา ทองสิงห์, นางสาวศุจินธรา ศรีชา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
– ทีม La Fluer Beauté  สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นางสาวสกุลธิดา ไชยธงรัตน์ นายสุทธิศักดิ์ ศรีระวงศ์ นางสาวลันน์สิตา พบวันดีตระกุลฒ์ นางสาววรินทร จตุรธำรง
– ทีม Trixie สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย นายสิทธิพงศ์ คำแสน, นายวิษณุกรณ์ บุญนาวา, นางสาวเมธาวี เสนารัตน์, นางสาวจิดาภา ภัคติยา, นางสาวพาณิภัค ลาสุนนท์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วรัญญู  ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

Scroll to Top