KKU Transformation : มข.คะแนนพุ่ง คว้าองค์กรเกรด A ประเมิน ITA คุณธรรม-ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ 2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลการประเมิน รวม 90.06 คะแนน ซึ่งประเมินคะแนนจาก 3 ส่วน ดังนี้

  1. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ได้คะแนน 97.50
  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ได้คะแนน 84.57
  3. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ได้คะแนน 85.67

สำหรับผลการประเมินดังกล่าว ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ระบุว่า ปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คะแนนในระดับเกรด A และที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้คะแนนมากกว่า 85 คะแนน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และเข้าร่วมการประเมินไม่เคยขาด ปีนี้เราได้คะแนนเป็นองค์กรเกรด A เช่นเดียวกับหลายปีที่ผ่านมา โดยมีผลประเมินโดดเด่นด้านการป้องกันการทุจริต และการเปิดเผยข้อมูลที่ได้คะแนนเกือบเต็ม ส่วนคะแนนที่ยังน้อยอยู่คือ การปฏิบัติการที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ผศ.นพ.ธรา กล่าวต่อว่า การได้รับคะแนนเกรด A ในครั้งนี้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยได้ติดตามประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันยังได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมินความโปร่งใสของผู้บริหารโดยใช้คะแนน ITA เป็นองค์ประกอบมานานกว่า 4 ปีแล้ว พร้อมกำหนดประเด็นด้านคุณธรรมความโปร่งใสเป็นยุทธศาสตร์ที่ 10 ของมหาวิทยาลัยด้วย

ITA เป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งภาพลักษณ์ด้านนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นมีความโดดเด่น เพราะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจาก ป.ป.ช. เมื่อปี 2563 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้ภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดดเด่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกนั้นต้องมีความโปร่งใส ให้บริการเท่าเทียมกัน ไม่เรียกรับผลประโยชน์ และมีจิตให้บริการ รวมถึงนักศึกษาที่ประพฤติดี ช่วยเหลือชุมชน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้รับผลการประเมินคะแนน ITA เพิ่มมากขึ้นในอนาคตจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ : ผานิต ฆาตนาค

KKU Transformation: Leaping score places KKU as a Grade A organization from 2023 ITA , assessment of integrity and transparency of governmental organization

https://www.kku.ac.th/16782

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top