mhesi-วช. MOU 12 สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ไทยในเวทีโลก

วช. MOU 12 สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ไทยในเวทีโลก

 

 

สำนักข่าว : mhesi.go.th

Scroll to Top