QSHC จัดอบรม PALS provider Course เพิ่มทักษะการกู้ชีวิตขั้นสูงในเด็กให้กับบุคลากรทางการแพทย์

(วันที่ 15 สค 2566) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PALS provider Course ประจำปี 2566  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลกรทางการแพทย์ พยาบาล ในการกู้ชีวิตขั้นสูงในเด็ก เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและพัฒนาการบริการรักษาพยาบลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

QSHC จัดอบรม PALS provider Course เพิ่มทักษะการกู้ชีวิตขั้นสูงในเด็กให้กับบุคลากรทางการแพทย์

การอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทไทย ประกอบด้วยแพทย์จากกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ รพ.รามาธิบดี กุมารแพทย์ประจำไอซียู รพ.กรุงเทพ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติจริง ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

QSHC จัดอบรม PALS provider Course เพิ่มทักษะการกู้ชีวิตขั้นสูงในเด็กให้กับบุคลากรทางการแพทย์

Scroll to Top