มข.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการงานวิจัยหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้ชุดโครงการวิจัย TRP2

      สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สยปพ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) เป็นเจ้าภาพจัดประชุดวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ภายใต้ชุดโครงการวิจัย TPR2 นวัตกรรมการพัฒนาการเกษตรสู่เกษตรสมัยใหม่ ” โดยมี  ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมมุจรินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการ สยปพ.

       รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาเกษตรกร ด้วยกลไกลเครือข่ายร่วมกันพัฒนา และเสนอกลยุทธ์นโยบายที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็งและทันกับสถานการณ์การแข่งขันของโลก

      ภายในงานมี รศ.สพญ.ดร. ประภาพร ขอไพบูลย์ สำนักงานประสานงานชุดโครงการ “ความมั่นคงอาหาร” ฝ่ายเกษตรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว) เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ หลังจากนั้นก็เป็นการพูดคุยถึงทิศทางและแนวโน้มด้านเกษตรในอนาคต โดย ศ.ดร.กลม เลิศรัตน์ เป็นวิทยากร และต่อมาได้แลกเปลี่ยนการวางแผนยุทธศาสตร์ แนวคิด หลักการ และการแปลงแผน/จัดทำแผนสู่การปฏิบัติ วิธี กระบวนการ โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท เป็นวิทยากร ในช่วงบ่ายได้มีการ Workshop ถอดองค์ความรู้กระบวนการและกลไกลสำคัญ จากงานวิจัย TRP2 เพื่อจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาเกษตรสู่เกษตรสมัยใหม่ โดย อาจารย์วีระ ภาคอุทัย และอาจารย์ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ และได้นำเสนอ ผลการจัดการกลยุทธ์การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรสมัยใหม่ ของแต่ละโครงการและให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะวิทยากรและผู้ประสานงานชุดโครงการ ซึ่งโอกาสนี้ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาชื่นชมโครงการ หลังจากนั้น รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ได้สรุปอภิปรายผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ รศ.สพญ.ดร. ประภาพร ขอไพบูลย์ ได้กล่าวปิดโครงการ

ข่าว/ภาพ : สยปพ.มข.
เรียบเรียงข่าวโดย : ชุตินันท์ พันธ์จรุง /ศิริวรรณ ดวงตีมูล

Scroll to Top