สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าหนุนคุณธรรมจริยธรรม สร้างองค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น

       

            วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงการพัฒนาตนเองและทีมงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

   

          รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักบริการวิชาการ ร่วมจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และถูกต้องชอบธรรม อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรได้มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ โดยนำหลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องชี้นำเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และประชาชนในพื้นที่

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปัญญา มาศยคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง กล่าวเปิดโครงการและร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 40 คน


Office of Academic Service, KKU, proceeds to promote ethics and integrity and build a transparency, no-corruption organization

https://www.kku.ac.th/16751

Scroll to Top