มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วยหัวหน้างานฯ ทั้ง 4 งาน ให้การต้อนรับ บุคลากร งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร งานสื่อสารองค์กร รวม 4 ท่าน ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร มข.

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ มีความประสงค์เพื่อ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อ การจัดทำรายการวิทยุ โทรทัศน์ และกิจกรรมสัมพันธ์องค์กร รวมถึงระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย เพื่อนำไปบูรณาการให้เข้ากับ การสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา และนำแนวทางจากการศึกษาดูงานไปพัฒนาปรับปรุงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของนโยบายการสื่อสารองค์กร การผลิตสื่อ รายการวิทยุโทรทัศน์ และกิจกรรมสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

Scroll to Top