ศิษย์เก่า KKBS รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 63

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ไพบูลย์ ญาณกิตติ์กูร ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 และขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชื่นจิตร อังวราวงศ์ อาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับโล่จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ได้ให้คำแนะนำและควบคุมการจัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”

โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.พ.63 ที่ผ่านมา จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 22 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้า ด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมของประเทศ ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้า ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top