คณะสัตวแพทย์ ฯ มข.จัด “KVAC 2023” ประชุมวิชาการนานาชาติ ดันนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสัตว์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดประชุมวิชาการสัตวแพทย์นานาชาติประจำปีครั้งที่ 24 หรือ The 24th KKU Veterinary Annual International Conference 2023 (KVAC 2023) โดยมีผู้บริหารองค์กร อาจารย์ นักวิจัย  ศิษย์เก่า และนักศึกษาจากทั่วประเทศทีให้ความสนใจในปัญหาสุขภาพสัตว์ร่วมประชุมกว่า  800 คน ณ ห้องคอนแวนชั่น 2-3 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

การจัดประชุมวิชาการนานาชาตินี้ มีแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ระดับโลกหมายถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและสิ่งที่เป็นนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงหลากหลายด้าน เช่น การแพทย์สัตว์  การเลี้ยงสัตว์  การวินิจฉัยโรค  การรักษาโรค และความเป็นอยู่ทั่วไปของสัตว์โดยรวม

ศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ระดับโลกเป็นสิ่งสำคัญที่สนับสนุนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ปกป้องสุขภาพมนุษย์ และสนับสนุนการเกษตรที่ยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย  สัตวแพทย์  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม นักบริหารนโยบาย  และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนการรับทุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั่วโลก

“ปัจจุบันเกิดภาวะความท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดงาน “ประชุมวิชาการสัตวแพทย์นานาชาติประจำปีครั้งที่ 24 ขอนแก่น หรือ KVAC 2023  ภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ระดับโลก เป็นการประชุมที่มีระยะเวลา 2 วัน ขอต้อนรับวิทยากรของการประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาจากทุกมุมโลกเช่น ฝรั่งเศส ไต้หวัน ภูฏาน สหรัฐอเมริกา ประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วยนักศึกษา 40 คน และอาจารย์ 11 คน จากภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โยการประชุมนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างดียิ่ง”

          รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ของสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น ครั้งที่ 24 (KVAC 2023) ซึ่งจัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย  ภายใต้ธีม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพสัตว์โลกในโลกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ สาขาสัตวแพทยศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ทั่วโลก การประชุม KVAC ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ แบ่งปันความรู้ และขับเคลื่อนนวัตกรรมในชุมชนสัตวแพทย์ ซึ่งงานประชุมอันทรงเกียรตินี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 24 ติตดต่อกัน และวันนี้ที่นี่จังหวัดขอนแก่น ดินแดนที่มีชื่อเสียงในด้านมรดกทางวัฒนธรรมอันสวยงาม และดินแดนแห่งการอุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการวิจัยซึ่งนำโดนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“หวังว่าการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปฏิวัติวิธีที่เราเข้าถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ทั่วโลก การแสวงหาการวิจัยที่ล้ำสมัย แนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ  เพื่อกำหนดอนาคตของวงการสัตวแพทยศาสตร์ก้าวข้ามขีดจำกัด และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประชากรสัตว์ทั่วโลกต่อไป”

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2566 ตลอดการประชุมสองวันนี้ได้รับเกียรติในการเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยที่มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อร่วมอภิปราย และนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และสำรวจความรู้ใหม่ๆ ในการปรับปรุงสุขภาพสัตว์ ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในวิชาชีพต่อไป

นอกจากนี้งานประชุม KVAC 2023 ยังได้สร้างพันธมิตรใหม่ๆ และสานสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิมที่แสนยาวนานภายในชุมชนสัตวแพทย์ทั่วโลก รวมถึงสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัย การนำเสนอโปสเตอร์ เวิร์กช็อป และกิจกรรมเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย

 

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย

 ภาพ : บริพัตร ทาสี

KKU Veterinary Medicine holds “KVAC 2023” International Conference on innovation for animal health

https://www.kku.ac.th/16684

Scroll to Top