มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษา

ปัจจุบันทุกภูมิภาคของโลกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะด้านการศึกษาแหล่งบ่มเพาะทัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลนยีนวัตกรรมสู่ตลาดแรงงาน  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  (UniNet) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจการบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA ครั้งที่ 43 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอนเวนชัน 1 และ 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น

โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรเครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ กว่า 80 แห่ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจการบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA ครั้งที่ 43 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลของเครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติทั้งในด้านเครือข่ายสารสนเทศและเนื้อหา(Content) บนเครือข่ายฯ ตลอดจนกิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาของสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกันสรรหาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆ และทันสมัย นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานด้านต่างประเทศถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software

60 ปี มข.เชื่อมเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับการศึกษาไทย

พิธีการเริ่มจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ กว่า 80 แห่ง ที่ให้เกียรติเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้

“การจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 43 ในวันนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากปีนี้เป็นปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 60 ปี ซึ่งเราได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานในทุกพันธกิจ เพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติในทุกมิติ ฉะนั้นโอกาสนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง และเป็นการขยายความร่วมมือที่กว้างขวางเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น”

Position การศึกษาไทย ในยุคเทคโนโลยีโลกที่ก้าวกระโดด

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน รวมถึงให้แนวโน้มนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาไทยและเทคโนโลยีนวัตกรรม

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า WUNCA ครั้งที่ 43 เป็นวาระพิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 60 ปี และได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักปลัดกระทรวง อว. ร่วมกันพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมของชาติ

“การส่งข้อมูลให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยข้อมูลอุดมศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  โดยสาระสำคัญ คือ ต้องมีการจัดทำข้อมูลอุดมศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนแรกที่มหาวิทยาลัยต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยมีรูปแบบและเรื่องใดที่ควรเปิดเผย ส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งให้แก่สำนักปลัดกระทรวง อว. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน  โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศนี้ร่วมกับ อว.ได้ โดยหลังจากการประกาศกฎกระทรวงข้อนี้แล้วจะมีเวลาภายใน 1 ปีในการดำเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าว”

“ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับคนทุกช่วงวัย เพราะปัจจุบัน อว.ให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนากำลังคนเป็นการตอบโจทย์ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มหาวิทยาลัยจึงจะเป็นพื้นที่สำหรับคนทุกช่วงวัย ทั้งในรูปแบบ degree และ non degree ด้วย รวมไปถึงการพัฒนาคนทางด้าน digital เนื่องจากทักษะด้านนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกษตร การแพทย์ พลังงาน รวมไปถึงด้านศิลปะ ขณะเดียวกัน Lifelong Learning จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มี education technology เทคโนโลยีด้านการศึกษามาช่วยสนับสนุนเพราะจะเป็นการสร้างความแตกต่าง จากการเรียนรู้ในแบบเดิม ๆ ความรู้ทางด้านดิจิทัลจะทำให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง”

ต่อจากนั้น ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมประกอบพิธีเปิดโดย สแกน QR Code จาก Mascot กลางเวที  เพื่อบริจาคเงินท่านละ 6,043 บาท ผ่าน KKU Payment Hub ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชื่อ และ ยอดบริจาคได้แสดงบนเวทีทันที ถือว่าได้รับเสียงฮือฮา และ สร้างความประทับใจจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี ในเวลาเดียวกันผู้ร่วมงาน ก็ร่วมสแกน QR Code บนเวที เพื่อร่วมบริจาค นับว่าสร้างการมีส่วนร่วมและ เป็นสีสันของพิธีเปิดครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ภายหลังพิธีเปิด เป็นพิธีรับมอบเจ้าภาพ WUNCA ครั้งที่ 44  ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อจากนั้นเป็นการ บรรยายพิเศษ เรื่อง Digitalization by Design โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น การเสวนาในประเด็น Cyber Security โดยมี รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) อ.ปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด พลอากาศตรี จเด็ด คูหะก้องกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภั ยไซเบอร์แห่งชาติ ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนา

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจการบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA ครั้งที่ 43 มีกำหนดจัดระหว่าง วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://wunca43.uni.net.th/wunca/pages/home

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง  ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์   บริพัตร ทาสี

KKU hosts the 2023 WUNCA “80 institutions” with an aim to upskill the educational information network

https://www.kku.ac.th/16661

 

 

Scroll to Top