ศึกษาศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. หารือเทศบาลเมืองศิลา นำโมเดล รร.สาธิตฯ เป็นต้นแบบคุณภาพการศึกษาลงสู่ทองถิ่น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสาร และชุมชนสัมพันธ์ และ ดร.ชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ ร่วมต้อนรับ อ.ดร.กฤษดา ประชุมราศี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. นายรักชาติ เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองศิลา พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลโกทา และคณะครูโรงเรียนฯ เพื่อหารือความร่วมมือและกรอบแนวทางในการพัฒนา โรงเรียนเทศบาลโกทา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโดยนำเอาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นโมเดลเพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ อีกทั้งยังนำเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายเพื่อที่จะส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงฝึกสอนโดยหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความยั่งยืนและเกิดหลักสูตรเฉพาะสำหรับโรงเรียนในท้องถิ่นต่อไป

Scroll to Top