“เครียดได้…คลายเป็น: การจัดการความเครียด”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “เครียดได้…คลายเป็น : การจัดการความเครียด” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ Future Skill
ของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ หัวข้อ “เครียดได้…คลายเป็น : การจัดการความเครียด” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ Future Skill
ของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในนามตัวแทนคณะทำงานดำเนินงาน กล่าวรายงานว่า
ปัจจุบันเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาททั้งการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น เข้ามาทดแทนความต้องการ Hard skills ต่าง ๆ
จนทำให้บางอาชีพหายไป และอีกหลายอาชีพอาจถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ทุกช่วงวัย ต้องเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็น
ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดอบรม

“เครียดได้…คลายเป็น: การจัดการความเครียด” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านการจัดการตนเอง
ให้สามารถจัดการกับอารมณ์ ความกดดัน และวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงรู้จักการปรับตัวและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับบรรยากาศวันอบรมในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเครียด ความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาของอารมณ์ และผลกระทบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพ แนวทางและเทคนิคการจัดการกับความเครียด
โดย รองศาสตราจารย์ นพ.สุรพล วีระศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ต่อด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การประเมินความเครียดด้วยตัวเอง
การสำรวจความเครียด ปรับความคิด ปรับอารมณ์…ลดความเครียด และกิจกรรมบำบัด…ลดความเครียด จาก นักจิตวิทยาคลินิก และ นักกิจกรรมบำบัด สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ข่าว : ศศิธร ทองก้านเหลือง
ภาพ : ณัฐวุฒิ เทวารุทธิ์

   

Scroll to Top