นักวิทยาศาสตร์ มข. บ่มเพาะเยาวชน เรียนเรื่องใกล้ตัว หวังปลูกฝังสร้างนักวิทย์รุ่นใหม่

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์  พร้อมคณะครูจำนวน 97 คน เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อ แรงและการรวมแรง  หัวข้อ การหาความต้านทานโดยใช้วิทสโตนบริดจ์ และหัวข้อ ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย ณ ห้อง Sc.8204,8205 อาคารวิทยาศาสตร์ 08    สาขาวิชาเคมี จัดอบรมในหัวข้อ เทคนิคพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการเคมี  หัวข้อ ศึกษาและทดสอบสมบัติหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ และหัวข้อ การหาปริมาณอะลูมิเนียมในตัวอย่างกระป๋องน้ำอัดลม ณ ห้อง Sc.8606,8608,8806 อาคารวิทยาศาสตร์ 08    สาขาวิชาชีววิทยา จัดอบรมในหัวข้อ การทดสอบสารอาหาร  ณ ห้อง 8321 อาคารวิทยาศาสตร์ 08  เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ในหัวข้อ เทคนิคปราศจากเชื้อสำหรับงานทางจุลชีววิทยา  หัวข้อ การย้อมสีแบคทีเรียและศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์  ณ ห้อง 7109 อาคารวิทยาศาสตร์ 07

สาขาวิชาชีวเคมี อบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ชนิดของกรดอะมิโนด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแบบกระดาษ  หัวข้อ การสกัดโปรตีนจากพืชและเนื้อเยื่อสัตว์และการวิเคราะห์รูปแบบและขนาดของโปรตีนด้วยเทคนิค sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel (SDS-PAGE)  และหัวข้อ ไดอะไลซิส (Dialysis)   ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกอนุภาคขนาดเล็กซึ่งมีขนาดแตกต่างกันออกจากกัน โดยการแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่าน (permeable membrane)  ณ ห้อง 7326,7329 อาคาร Sc.07 อาคารวิทยาศาสตร์ 07

ในการเข้าจัดอบรมครั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษาการทำไดอะไลซิสสารตัวอย่างที่มีโปรตีนไข่ขาวและน้ำตาลกลูโคสเป็นส่วนผสม และติดตามผลการทดลองด้วย Benedict’s test และ Biuret test ซึ่งทำให้ทราบได้ว่าเทคนิคไดอะไลซิสสามารถแยกอนุภาคของโปรตีนไข่ขาวและน้ำตาลกลูโคสในสารตัวอย่างได้จริง

การอบรมครั้งนี้มีวัตถประสงค์เพื่อปลูกฝังให้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งรอบตัวใกล้ตัวที่เด็กทุกคนสามารถลงมือสืบเสาะแสวงหาได้ ส่งผลให้มีแรงบันดาลใจใช้วิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

KKU scientists trains youths on things around them, with hope to incubate new-gen scientists

https://www.kku.ac.th/16627

 

Scroll to Top