ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ ! ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล แอปพลิเคชั่นไทยดี (ThalD) กรมการปกครองอัพเกรดพร้อมให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชนแล้ว

ระบบบริการที่ยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชัน ThaID

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยดี (ThalD) ให้พร้อมรองรับการใช้งาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาและ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชน สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ได้ทั้ง 2 ระบบ

     จากการที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางติจิทัล (Digltal ID) ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล ให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และรองรับการใช้งานการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลด้านอื่นๆ อาทิ ใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารแสดงตนในทางอากาศยานในประเทศ ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การตรวจสอบข้อมูลบุคคล สวัสติการทรัพย์สิน การฉีดวัคซีน งานทะเบียนออนไลน์ อาทิ การแจ้งย้ายที่อยู่ คัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน การจองคิวออนไลน์ ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการรับบริการ
นักศึกษา และบุคลากร ที่มีความประสงค์ขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID สามารถดำเนินการ ดังนี้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียน ใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และระบบแอนด์ดรอย (Android)
ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี ดังนี้
     1.ลงทะเบียนด้วยตนเอง
     2.ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยตนเอง
     1.เลือกหัวข้อลงทะเบียนด้วยตนเอง
     2.ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
     3.ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่
     4.ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่
     5.ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากถูกต้องให้กดยืนยัน
     6.ถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเอง
     7.ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111
     8.ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
     9.เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่
     1.เลือกหัวข้อลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่
     2.นำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน
     3.ทำการเปิดแอปพลิเคชัน ThaID พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ
     4.ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
     5.ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง
     6.สแกนลายพิมพ์นิ้วชี้กับเจ้าหน้าที่
     7.สแกน QR code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ ด้วยแอพพลิเคชั่น ThaID
     8.ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111
     9.ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
     10.เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน

*กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ โดยการถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเองเพื่อขอสร้างรหัสผ่านใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติมโดย @Line ได้ที่ นายทะเบียนดิจิทัล

 

ข้อมูล ภาพ  : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top