60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวอีสาน

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดแถลงข่าว โครงการแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และงาน Food and Agro Tech 2023  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม”  จัดขึ้นเพื่อนำผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม  สู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

             รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการศึกษา และด้านพลังงาน โดยในระยะที่ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน จนเกิดการสร้าง   Start up การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การร่วมลงทุนในธุรกิจกับภาคเอกชน ตลอดจนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง

“ที่สำคัญในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 ปีของการเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของภาคอีสาน นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ศักยภาพของ Start up และผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่สนใจสามารถนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง”

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ตามนโยบาย SMART CITY และ MICE CITY โดยจัดงานแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่เช่นนี้   ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเป็น MICE CITY ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่และการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน และด้านอื่นๆ

“จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนการสร้างโอกาส และช่องทางทางธุรกิจ ให้แก่ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมมือกันจัดงานแสดงนิทรรศการ “60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และงาน Food and Agro Tech 2023 ในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี”

 

ทั้งนี้การแสดงนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และงาน Food and Agro Tech 2023  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมกว่า 130 นิทรรศการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 1) การจัดแสดงนิทรรศการและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและสมุนไพร ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI For All) ด้านเกษตรและอาหาร ด้านพลังงาน และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 2) การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในแต่ละนิทรรศการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกันตลอดงาน อาทิ การแจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ ทดลองชิม รวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองสินค้าราคาถูก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโซนกิจกรรมเวทีกลางซึ่งมีกิจกรรมสร้างสีสันตลอดการจัดงาน ได้แก่ การบรรยายพิเศษให้ความรู้ในเชิงวิชาการ การจัดเวทีเสวนาวิชาการ การจัดกิจกรรมประกวด “Creative Food for Sustainability” พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการแสดงดนตรีในช่วงเย็นของทุกวัน

60th Anniversary of Khon Kaen University, the University that works for the society with innovations to upgrade Isan people’s quality of life

https://www.kku.ac.th/16523

Scroll to Top