สถาบันฯ ครูอาเซียน จัดอบรมเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิด สู่ครูวชิราวุธวิทยาลัย

          เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ วชิราวุธวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิด ผ่านการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดให้กับครูผู้สอน ณ ห้องอเนกประสงค์ 1-3 ชั้น 1 อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
          โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของวชิราวุธวิทยาลัย นำโดย ผู้บังคับการเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ดร.อัญชลี ประกายเกียรติ รองผู้บังคับการสายงานวิชาการ และ รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทางสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน พร้อมด้วยทีมวิทยากร
          ซึ่งกิจกรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้นำมาจัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย
– การบรรยายหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach: TLSOA)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ TLSOA (NASA STEM) โดย รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร ที่ปรึกษาด้านการบริการและจัดฝึกอบรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาวิชาชีพและบริการวิชาการ พร้อมทีมวิทยากร
– การสรุปประเด็นจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ TLSOA (NASA STEM) และความสำคัญของการใช้ชั้นเรียนเป็นฐานในการพัฒนาวิชาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยแบ่งเป็น 3 ห้องย่อย ดังนี้
  • ห้องย่อยที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ห้องย่อยที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร ที่ปรึกษาด้านการบริการและจัดฝึกอบรม
  • ห้องย่อยที่ 3 STEAM โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาวิชาชีพและบริการวิชาการ

จากนั้น เป็นกิจกรรมการสะท้อนผลจากทีมวิทยากรและตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ และสรุปผลจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทำให้ครูได้รับความรู้ การพัฒนาทักษะการคิด การปรับเปลี่ยนชั้นเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชั้นเรียนของตนเองต่อไป โดยมีครูวชิราวุธวิทยาลัยจากทุกกลุ่มสาระวิชาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน

Scroll to Top