โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ จัดพิธี เปิดอาคารเรียนใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ จัดพิธี เปิดอาคารเรียนใหม่ โดยในช่วงเช้า เวลา 09.30 น. เป็นพิธีสงฆ์   ศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายเครื่องสังฆทาน แด่พระสงฆ์ ช่วงเย็น เวลา 16.30 น. เป็นพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ ฯ ณ ลานอเนกประสงค์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็น การแสดงของนักเรียน  BALLET super kids freestyle SOLO  Freestyle Dance และ  Do-Re-Mi Back To School เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า อาคารเรียนแห่งนี้แบ่งออกเป็นสามอาคาร ประกอบด้วย อาคาร A อาคาร B และอาคาร C แต่ละอาคารแบ่งออกเป็นสามชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนจำนวน 18 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง ห้องอเนกประสงค์ ห้องผู้บริหาร และห้องธุรการ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ อย่างเช่น  ลานกิจกรรมบริเวณหน้าอาคารเรียนและพื้นที่จอดรถ

“การออกแบบอาคารเรียนในครั้งนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างสูงสุด ทั้งเชิงจิตวิทยาการเรียนรู้ และพัฒนาการการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Innovative School มุ่งเน้นให้นักเรียนได้คิดริเริ่มพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง และยังเป็นผู้ริเริ่มสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ นำไปสู่การเป็นนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ อันสอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และกล้าที่จะเสนอแนวคิดภายใต้ความรู้และความเหมาะสม ทั้งยังมุ่งพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานที่สูง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศบนเวทีสากล และเป็นแหล่งขุมทรัพย์แห่งปัญญาควบคู่กับสังคมต่อไป”

ศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากการติดตามพบว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมไปถึงขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจต่อโรงเรียนของเรา และดูแลนักเรียนร่วมกันทั้งติดต่อประสานงานมาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง

“การก่อสร้างอาคารเรียนในครั้งนี้ได้ใช้งบประมาณการสร้างจำนวนมาก แต่นั่นเป็นการลงทุนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าสามารถทำให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การใช้อาคารเรียนใหม่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทุกคน”

สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัด คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งทดลองและวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา อุปกรณ์การสอน และหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ อันจะช่วยส่งเสริมและปรับปรุงให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึง การเป็นแหล่งทดลองวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็ก และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ยังเป็นแหล่งให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สังเกตการเรียนการสอน สังเกตพฤติกรรมของเด็ก และสังเกตการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ

ข่าว/ภาพ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

International Section of Demonstration School, Khon Kaen University, opens the new school buildings

https://www.kku.ac.th/16496

Scroll to Top