1 ทศวรรษ นิติศาตร์การละคอน ปลุกกระแสชี้นำสังคม ‘ด้านความเท่าเทียมทางเพศ’

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ชุมนุมนิติศาสตร์การละคร จัดแถลงข่าวเปิดตัวละครเวที เรื่อง SOUVENIR THE MUSICAL ซึ่งเป็นละครประเพณีคณะนิติศาสตร์ ลำดับที่ 10 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ คุณธัญญวาริน สุขพิสิษฐ์ คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ คุณณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อาจารย์ปริศนา คำชาย และอาจารย์นรากร วรรณพงษ์ ที่ปรึกษาชุมนุมนิติศาสตร์การละคร รวมถึงทีมงานและนักแสดงร่วมงานในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาวิชาการเรื่อง เจตคติทางเพศในระบบโครงสร้างทางสังคมไทย โดยมีนักศึกษาจากหลากหลายคณะเข้าร่วมรับฟัง

สำหรับละครประเพณีคณะนิติศาสตร์ ลำดับที่ 10 หรือ บรรพ 10 เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการกลั่นแกล้งกันทางสังคม (Bully) ได้สะท้อนประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับเพศทางเลือก หรือ LGBTQ นับแต่ครั้งอดีตจนปัจจุบัน ก่อนปี 2018 เพศทางเลือกไม่ได้รับการยอมรับในสังคมและมักถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จนกระทั่งปี 2018 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) ได้ออกมาประกาศว่าเพศทางเลือกนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิต โดยอธิบายว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบเพศวิถี คือ การเลือกใช้ชีวิตในรูปแบบเพศที่ชอบโดยไม่จำเป็นว่าเป็นเพศนั้น หรือ อัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งจะมีการแสดงออกว่าเป็นเพศใด ทำให้สังคมเริ่มมีการเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทุกภาคส่วนได้พยายามสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับเกี่ยวกับ เพศทางเลือก แต่กลุ่มคนเพศทางเลือกมักถูกลดทอนสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เว้นแม้แต่สิทธิในการมีชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ จึงได้นำเสนอประเด็นดังกล่าวผ่านรูปแบบละครเวที เดอะมิวสิคัล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สื่อสารให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถยอมรับในความเป็นมนุษย์ของกลุ่มเพศทางเลือกได้ เช่นเดียวกับความเป็นมนุษย์ของเพศชายและหญิง

นายดนุเดช ปัญจมาตย์ นายกสโมสรนักศึกษาได้กล่าวว่า ในการจัดทำละครเวทีในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย จากห้องบรรยายสู่ความบันเทิงในรูปแบบละครเวที ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วได้รับทราบถึงแนวคิด มุมมอง การสะท้อนสังคมผ่านตัวละคร รวมถึงเป็นการเสริมสร้างทักษะ Soft-Skill ให้กับนักศึกษากฎหมาย ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกัน (Learning By Doing) การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน (Create and Design) เพื่อรณรงค์ประเด็นทางสังคม

ละครประเพณีคณะนิติศาสตร์ ในลำดับที่ 10 เรื่อง SOUVENIR THE MUSICAL จะทำการแสดง ในวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2 รอบเวลา 17.30น.และ 20.30น. ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FA THEATER) โดยภายในงานจะมีนิทรรศการครบรอบ10 ปีของนิติศาสตร์การละคอน การรณณงค์เรื่องสิทธิและความเท่าเทียม รวมไปถึงเกร็ดความรู้ในเรื่องของเพศทางเลือก LGBTQ อีกด้วย

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top