นักศึกษาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากเวทีแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

นายศักดา ดีแสง และ นายณัฐนันท์ กมลผาด นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลงานสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจและสนับสนุนกำลังแรงงานให้มีความพร้อมในการพัฒนาฝีมือของตนเอง ให้ได้มาตรฐานและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานในเวทีระดับอาเซียน เอเชีย และนานาชาติ มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาคเข้าแข่งขัน  สำหรับทีมที่ได้เหรียญรางวัลประเภทต่างๆ จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับอาเซียนครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อไป

Scroll to Top