สถาปัตย์ มข. ลุยภูเวียง ทำเทียนหอมรูปไดโนเสาร์ เพิ่มมูลค่าของฝากชุมชน

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝาก อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สมหญิง พงศ์พิมล หัวหน้าโครงการ , ผศ.ดร.สุภาพร อรรถโกมล , อาจารย์ ดร.ขวัญหทัย ธาดา นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  เพื่ออบรมให้กับกลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝาก อ.ภูเวียง  ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของแม่บ้านที่ใช้เวลาว่างจากการทำเกษตรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นสินค้าของที่ระลึก ของฝาก โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความเป็นมาท้องถิ่น เช่น การใช้อัตลักษณ์ไดโนเสาร์ การย้อมสีผ้าจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ จนมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่หลากหลายและเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวทุกระดับ

           ผศ.ดร.สมหญิง พงศ์พิมล หัวหน้าโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านการออกแบบ ตลอดจนการทำงานแบบบูรณาการกับการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการตามความต้องการของชุมชน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เกิดเป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และสินค้าต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วยแนวคิดการพึ่งพาตนเองในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์

“โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝาก อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เป็นการใช้องค์ความรู้ในการบูรณาการเรียนการสอนกับชุมชน ในรายวิชา AR 025 103 Basic Packaging Design ซึ่งเป็นรายวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการออกแบบเรขศิลป์ ตราสินค้า วัสดุ เทคโนโลยี เทคนิคการออกแบบ และประเภทของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งบูรณาการกับรายวิชา AR025 303 Corporate Identity Design ซึ่งเป็นการการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและอัตลักษณของแบรนด์ ซึ่งทั้ง 2 รายวิชา เป็นรายวิชาที่สามารถนำความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกโดยใช้อัตลักษณ์และวัสดุในท้องถิ่น ฉะนั้นโครงการนี้จึงเป็นการสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพในด้านการออกแบบ โดยมีเป้าหมาย  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกสำหรับกลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝากภูเวียงอย่างน้อย 10 ชิ้น และสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ เชื่อว่าภายหลังการอบรมกลุ่มแม่บ้านจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและนำไปสู่การสร้างอาชีพใหม่เพื่อส่งเสริมด้านรายได้ต่อไป”

            นางอรพิน ทองหนองกอย หัวหน้ากลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝาก อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า กลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝากอ.ภูเวียง เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของแม่บ้านที่ใช้เวลาว่างจากการทำเกษตรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่นผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นสินค้าของที่ระลึก ของฝาก โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและความเป็นมาท้องถิ่น เช่น การใช้อัตลักษณ์ไดโนเสาร์ การย้อมสีผ้าจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ จนมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่หลากหลายและเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวทุกระดับ

“กลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝาก อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  มีแนวคิดที่ต้องการเพิ่มความหลากหลากหลายและต่อยอดการนำอัตลักษณ์ไดโนเสาร์ และวัตถุดิบในท้องถิ่นในการผลิตเทียนหอม เทียนแฟนซีเพื่อการเป็นของฝาก ของที่ระลึก โดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นและสร้างความน่าสนใจ แปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์จากที่มีอยู่เดิม  ทางกลุ่มจึงได้ขอความอนุเคราะห์มาทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นที่ปรึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก เชื่อว่าการที่กลุ่มแม่บ้านได้มาร่วมกิจกรรมใน โครงการนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเองและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งชาวชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและนำไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ส่งเสริมด้านรายได้ให้แก่กลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝากภูเวียงต่อไป”

KKU Architecture is working in Phu Wiang, making scented candles in dinosaur shapes to add values to community souvenirs

https://www.kku.ac.th/16400

 

 

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ข้อมูล : พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
ภาพ : ผศ.ดร.สมหญิง พงศ์พิมล

Scroll to Top