มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นายเสนีย์ จันทร์ลุน ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก พร้อมด้วยบุคลากรร่วมต้อนรับ บุคลากรจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ส.บุญจิรา ภู่เงิน รักษาการในตำแหน่งเลขานุการ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา นางสาวสาริยา  นวมจิต หัวหน้างานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากรทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน

ในช่วงเช้ารับชมวิดิทัศน์แนะนำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ วิดิทัศน์แนะนำผู้บริหารและหัวหน้างาน ต่อจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการดำเนินการด้านทะเบียนการศึกษา หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนประกอบด้วย การดำเนินการด้านระบบการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบ Digital การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

และในช่วงบ่ายมีการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานประกอบด้วย งานบริหารและสารสนเทศ ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบุคลากร งานหลักสูตรและสหกิจศึกษาเกี่ยวกับระบบคลังหน่วยกิต งานบริการและทะเบียนการศึกษาเกี่ยวกับการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา ระบบออกเอกสารอัตโนมัติและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  และงานรับเข้าและการตลาด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งใน เครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษา ที่มีการทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนางานด้านทะเบียนนักศึกษาของประเทศ การพัฒนามาตรฐานการให้บริการร่วมกันที่มุ่งเน้นผู้รับบริการให้เป็นเลิศในอนาคต และสร้างตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานกลางเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนงาน ตลอดจนการส่งมอบคุณค่าให้ผู้รับบริการ ซึ่งในอนาคตอันใกล้น่าจะมีโอกาสได้ร่วมมือและพัฒนาระบบทะเบียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ภาพ : หน่วยสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล งานรับเข้าและการตลาด
ข่าว : หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานบริหารและสารสนเทศ

Thammasat University on an official visit for learning and sharing with Office of Academic Administration and Development, KKU

https://www.kku.ac.th/16361

Scroll to Top