ประเพณี 4 จอบ รวม นศ.ด้านเกษตร 12 สถาบัน เจ้าภาพ มข.ผลงานเยี่ยม! คว้าชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาสากล

ปิดฉากอย่างอบอุ่นประทับใจสำหรับ การจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 สำหรับพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่เริ่มต้นในช่วงค่ำ ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2566  ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายภาคีน สวมชัยภูมิ ประธานจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติฝ่ายนักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยสมาชิกภาคี 4 จอบ จำนวนกว่า 1,500 คนจาก 12 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมภายในงาน  ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ออนซอน 38 ปี 4 จอบ ภาคี ตุ้มโฮมน้องพี่  ประเพณีเกษตรเฮา”  ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ได้จัดขึ้นพร้อมกับการเฉลิมฉลองวาระ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และอีกวาระที่สำคัญ คือการเฉลิมฉลอง 60 ปี  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ใน 4 สมาชิกภาคี 4 จอบ ที่เป็น ผู้ร่วมก่อตั้งงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ขอให้พี่น้องภาคีทุกท่าน ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์  สร้างความทรงจำที่ดี และร่วมสืบทอดประเพณีของชาวภาคี 4 จอบ ให้คงอยู่ตลอดไป 

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง จุดเริ่มต้นงานประเพณี 4 จอบ ที่ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยในครั้งนั้น มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบัน คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันก่อตั้งขึ้น จวบจนปัจจุบันได้มีสถาบันภาคีถึง 12 สถาบัน จาก 4 ภาคของประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลา 37 ปี ได้มีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรื่อยมา 

“จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาด ทำให้เราได้งดจัดงานไป ในปี 2563 ถึงปี 2565 จนกระทั่งมาถึงปี 2566 เราได้กลับมาจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการจัดงานประเพณี 4 จอบนี้เรามีเป้าหมายร่วมกันคือ เพื่อสร้างความสามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ได้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน  รวมไปถึงการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรทั้ง 12 สถาบันต่อสังคม”

นายภาคีน สวมชัยภูมิ ประธานจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติฝ่ายนักศึกษา เปิดเผยว่า  ความหมายของคำว่า “4 จอบ ” ในครั้งแรกนั้นหมายถึง คณะเกษตร 4 สถาบันที่ร่วมกันก่อตั้ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ต่อมาได้มีการประชุมตกลงให้คำว่า 4  จอบ นั้นหมายถึง 4  ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อจะได้หมายรวมถึงการจัดงานร่วมกันของนิสิต และนักศึกษาจากสถาบันทางด้านเกษตรทั่วประเทศไทย  อย่างแท้จริง

“ซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานมี กิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ 1.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร อาทิ การตอนสุกร  การรีดเต้านมเทียม  การตัดแต่งซากสัตว์ปีก การวิเคราะห์อาหารสัตว์ การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมทางการเกษตร การแข่งขันทอดแห และการถ่ายภาพแมลง 2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล อาทิ วอลเลย์บอล ฟุตบอล 3.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการประชุม สัมมนาร่วมระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และ ผู้นำนักศึกษา ภาคี 4 จอบ 12 สถาบัน”

โดยผลการแข่งขันประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 มีผลการแข่งขัน ดังนี้

การแข่งขันกีฬาทักษะ 3 อันดับแรก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครอง 21 เหรียญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครอง 20 เหรียญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครอง 19 เหรียญ

การแข่งขันฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การแข่งขันวอลเลย์หญิง รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาทักษะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาสากล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศกองเชียร์สปิริต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 39 มีกำหนดจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายใต้แนวคิด เกษตรศิลป์ ถิ่นพริบพรี

ขอบคุณภาพ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38  

 

The traditional “4-Hoe Games” of 12 agricultural institutions host by KKU, winner of international sports

https://www.kku.ac.th/16358

 

Scroll to Top