ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร” 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญร่วมงาน “สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร”  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566  ณ อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานเครือข่ายอุดมศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สามารถดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตามแนวทาง อพ.สธ. ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว

รายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรม

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:10254f82-b34c-30c7-8291-63f5af73b6f4

Scroll to Top