มข. โดยคณะเทคโนโลยี ร่วมบรรยายและทำ workshop เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์คณะเทคโนโลยี ร่วมบรรยายและทำ workshop เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณบดีให้เกียรติร่วมกิจกรรมภายในงาน “กิจกรรมเสวนาและ workshop เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น” จัดโดย บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม เดอะคอนวีเนียน จังหวัดขอนแก่น

     จากการที่ บริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้ชื่อในการจัดกิจกรรมคือ “กิจกรรมเสวนาและ workshop เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 7 โรงแรมเดอะคอนวีเนียน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมบรรยายและทำ workshop โดยมี ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบรรยายและทำ workshop พัฒนาสินค้าอย่างไรให้ตรงใจตลาด แก่กลุ่ม กินดี-ต่อยอดสินค้าทางการเกษตร (การแปรรูปอาหาร/บรรจุภัณฑ์) ซึ่งมีผู้พิการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มกินดี จำนวน 35 คน

 

ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


     กิจกรรมเสวนาและ workshop เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่นเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 09.45 น. ดร.นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงานและให้กำลังใจในหัวข้อ มอบโอกาส สร้างความสุข ส่งต่อความยั่งยืน และคุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.โอสถสภา บรรยายเรื่อง โอสถสภากับการสร้างโอกาสด้านอาชีพคนพิการ ภายใต้โมเดล “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” หลังจากนั้นเป็นการ เสวนา ขอนแก่นโมเดล: มอบโอกาส สร้างความสุข ส่งต่อความยั่งยืน ภารกิจฟื้นฟู…สู่โอกาสด้านอาชีพที่ยั่งยืน โดย คุณอาทิตยา ชมภูนิมิตร นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, โอกาส…เปลี่ยนชีวิต จากแรงบันดาลใจสู่ความความภาคภูมิใจ โดย นายสมพาน สารเงิน, คนพิการผู้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพมาตรา 35 โอสถสภา, พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : ภาครัฐต่อการส่งเสริมอาชีพสู่ความสำเร็จ โดย คุณศุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น และ “ขอนแก่น…เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
     หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง กินดีอยู่ดีแฮนดี้ เอกลักษณ์สินค้าคนพิการ โดย คุณนัยน์ปภรณ์ นาระตะ ผู้จัดการส่วนงานกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน บมจ.โอสถสภา พร้อมกับการเลือกชมสินค้ากินดีอยู่ดีแฮนดี้

รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายและทำ workshop พัฒนาสินค้าอย่างไรให้ตรงใจตลาด
รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยาย และ ทำ workshop พัฒนาสินค้าอย่างไรให้ตรงใจตลาด

ส่วนภาคบ่าย เป็นการบรรยายพร้อม WORKSHOP พัฒนาสินค้าอย่างไรให้ตรงใจตลาด แก่กลุ่ม กินดี ต่อยอดสินค้าทางการเกษตร (การแปรรูป/บรรจุภัณฑ์)” โดย รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การบรรยาย “อยู่ดี : แนวทางการพัฒนาสินค้างานไม้สร้างสรรค์ (Creative Design)” โดย อ.ดร. ณภัทร อินทนนท์/ อ.ดร.สุบรร ผลกะสิ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)” ปิดท้ายกิจกรรมโดยการบรรยาย แฮนตี้ : เขียนรู้เทคนิคการสานกระเป๋าจากเส้นสานพลาสติกซีไซเคิล โดย คุณสุรีพร มิสิวงศ์ (ครูนก) เจ้าของร้านและอาจารย์ด้านงานสาน

     การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้พิการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 35 ราย มีความตั้งใจในการรับฟังการบรรยายและการ WORKSHOP ครั้งนี้เป็นอันมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการเป็นอย่างมากในการต่อยอดสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ในอนาคต

ข้อมูล ภาพ : คณบดีคณะเทคโนโลยี

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

 

Scroll to Top