มข. ร่วมมือ Jiujiang University เปิดศูนย์ KKU Graduates Study Zone เตรียมพร้อม นศ. จีน เรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Dr. Chuanchen BI ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เยือน Jiujiang University (JJU) สาธารณประชาชนจีน ในวันที่ 7 เมษายน 2566

เวลา 09.00 น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Graduate Study Zone) และเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับ Prof. Dr. Xiaolin CHEN, President of Jiujiang University โดยการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Jiujiang University มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาจาก JJU เข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงเป็นสถานที่ให้ข้อมูลทางด้านการเรียนการสอน และหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาจีนของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 10.00 12.00 น. ผู้บริหารจากทั้ง 2 สถาบันได้เข้าร่วมประชุม Collaborative Meeting เพื่อหารือถึงการดำเนินงานในด้านต่างๆร่วมกัน เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย การเพิ่มจำนวน Co-advisor ในระดับบัณฑิตศึกษา การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน รวมถึงการขยายความร่วมมือไปยังสาขาวิชาและคณะอื่นๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Jiujiang University ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในปี 2565 และปัจจุบัน JJU ได้ส่งนักศึกษามาเรียนที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้วจำนวนหนึ่ง และมีนักศึกษาจีนจำนวนมากที่มีความประสงค์จะมาศึกษาต่อที่มหาวิทาลัยขอนแก่น โดย JJU มีแผนจะส่งนักศึกษามาเรียนในสาขาวิชา และคณะอื่นๆอีกในอนาคต

เวลา 14.00-18.00 น. รองอธิการบดี Professor Wang Wanshan ให้เกียรตินำทีมผู้บริหาร มข. เยี่ยมชมบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด หอพักนักศึกษา และชมการเรียนการสอนของ School of Arts รวมถึงเยี่ยมชมโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่เปิดใหม่ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการวางระบบการบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ พร้อมรองรับและให้บริการประชาชนในเมือง Jiujiang เริ่มให้บริการในเดือนกันยายน 2565

เวลา 19.00-21.30 น. มข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายให้ข้อมูลในภาพรวมด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ร่วมให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับสมัครเข้าศึกษา และจัด Session Q and A ให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักศึกษาจีนเป็นจำนวนมาก

KKU joins Jiujiang University to open KKU Graduate Study Zone for offering pre-programs for Chinese students at the graduate level

https://www.kku.ac.th/16212

ข่าว/ภาพ: จริยา สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ กองการต่างประเทศ

Scroll to Top