Leader Talk EP6 อธิการมข. เผยแผนการประเมิน ITA ย้ำโปร่งใส ตรวจสอบได้

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิระยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแผนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
บุคลากรสามารถตรวจสอบและร้องเรียนการปฏิบัติงานที่ไม่โปรงใสได้
——————
รับเรื่องร้องเรียน ติดตามเรื่องร้องเรียน การรายงานผลเรื่องร้องเรียน
https://complaint-lawdivision.kku.ac.th/auth/login

******
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
https://strategy.kku.ac.th/budgetplan_public/

**********
แจ้งเบาะแสการทุจริต https://complaint-lawdivision.kku.ac.th/auth/login

Scroll to Top