ผอ. กองการต่างประเทศ หารือร่วมกับ CP All ยกระดับทักษะนักศึกษา ตอบสนองตลาดแรงงานโลก

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรกองการต่างประเทศ และนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ หารือร่วมกับคุณมนตรี สว่างวรรณากร ผู้จัดการทั่วไป ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา และคุณพัชรีย์ ขําผัน เจ้าหน้าทีอาวุโส (ผจก) ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

คุณมนตรี สว่างวรรณากร ได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาของบริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้แก่ หลักสูตรการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากต่างประเทศ การฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสากลของนักศึกษา เช่น Leadership Development Program ทั้งนี้ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศได้หารือถึงโอกาส และความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับ บริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะสากลของนักศึกษา (Global Perspectives) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย (Cultural Trip) การขยายการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในต่างประเทศที่บริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มีความร่วมมืออยู่ การส่งนักศึกษาไทยและต่างชาติไปฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการกับบริษัทในเครือ บริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ณ ต่างประเทศ โดยคุณมนตรี สว่างวรรณากร ได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจเรื่องการส่งนักศึกษาไปฝึกปฎิบัติงาน สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปฝึกปฎิบัติงาน ซึ่งอาจจะช้าไปสำหรับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เนื่องจากอยู่ชั้นปีสุดท้ายแล้ว ไม่มีเวลาในการเตรียมตัว และต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อไป การส่งนักศึกษาที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3 น่าจะเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นได้มากกว่า

ข่าว/ภาพ: จริยา สงวนรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ กองการต่างประเทศ

Scroll to Top