คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่น วิเทศศึกษาขอนแก่น ในโครงการ “ค่าย ต.เต่า ตามฝัน” ซึ่งเป็นโครงการเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ จากนั้นเด็กๆ ได้รับฟังการบรรยายหัวข้อ “Coding for Kids” โดยทีมวิทยากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ Maker Space ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ในการเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนยังได้เห็นภาพทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์         ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Scroll to Top