สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ EdPEx

                สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดจัดอบรมเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 70 ท่านจากหน่วยทั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หน่วยงานภายนอก

                รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร กล่าวถึงความสำคัญสำหรับเกณฑ์ EdPEx นั้นเป็นการนำเกณฑ์บัลดริจด้านการศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของการอุดมศึกษาไทย เพื่อให้สถาบันใช้พัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งนี้การดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx สามารถสะท้อนภาพรวมของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน โดยครอบคลุมทั้งในส่วนผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของทั้งหน่วยงานระดับกอง คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์นำไปสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงผลการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรผู้เข้าอบรม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายและทำงานเป็นระบบ (SYSTEMATIC)

             โดยหลักสูตรนี้ มุ่งให้ผู้เข้าอบรมได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ด้าน EdPEx ที่ช่วยให้พัฒนาทักษะและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ EdPEx ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาที่สำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้เทคนิคและแนวทางการประยุกต์ใช้งาน EdPEx เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามมาตรฐาน และได้รับความรู้ในการปรับปรุงและประเมินผลเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการทำงานของทั้งองค์กร

ภาพ/ข่าว : ฐกฤต อนุพล
เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร : รชตวรรณ พรมภักดี, เสาวลักษณ์ ราชำ, ฐกฤต อนุพล
ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดตามหลักสูตรอบรมของเรา ได้ที่ : https://trainuac.kku.ac.th
💢ห้ามพลาด💢 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ รุ่น 2 ลงทะเบียนได้แล้ว : https://kku.world/edpex2
เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร : รชตวรรณ พรมภักดี, เสาวลักษณ์ ราชำ, ฐกฤต อนุพล
ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดตามหลักสูตรอบรมของเรา ได้ที่ : https://trainuac.kku.ac.th
💢ห้ามพลาด💢 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ รุ่น 2 ลงทะเบียนได้แล้ว : https://kku.world/edpex2

#EdPEx #มหาวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #งานประกันคุณภาพการศึกษา #ประกันคุณภาพการศึกษา #หัวหน้า #ผู้บริหาร #นักวิเคราะห์นโยบายและแผน #สำนักบริการวิชาการ #สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top