มข.ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม นำเสนอนำเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ภายใต้โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี 2566

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ธนาคารออมสิน นำเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ภายใต้โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสิน
               วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการนำเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน(โครงการย่อย 5 โครงการ) ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ คุณสุชาติ เจริญธรรม ผู้อำนวยการเขตขอนแก่น 1 กล่าวพบปะและให้กำลังใจกลุ่มองค์กรชุมชนและนักศึกษา และกล่าวชี้แจงโครงการและการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 โดย คุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน
             – โดยมีกรรมการให้คะแนนและคำแนะนำจากธนาคารออมสิน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) คุณจรรยพร อนันตพรรค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน 2) คุณชัยวัฒน์ อุทัยนูญ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขามะลิวัลย์ 3) คุณวิษณุ ชนไฮ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค11 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน
          – มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายบริการวิชาการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะเศรษฐศาสตร์ 3) ดร.จินณพัษ ปทุมพร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
                   “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” มีวัตถุประสงค์ 3 หลัก ประกอบด้วย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ในการทำงานเป็นทีม สร้างและพัฒนาการคิด วิเคราะห์ และดำเนินงานเป็นทีม และการร่วมงานระหว่างศาสตร์สาขา และชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาและนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุน การจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง สร้างรายได้ทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมเกิดการกระตุ้น ระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน ซึ่งผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จำเป็นด้านอาชีพ เพิ่มรายได้ และความรอบรู้ในการดำรงชีวิตรวมถึงการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ด้วยนโยบายที่สอดคล้องกันระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัย
                     ในปีงบประมาณ 2566 นี้ได้มีการนำเสนอโครงการต่อธนาคารออมสินจำนวน 5 โครงการ ครอบคลุมจำนวน 5 ชุมชน จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอภูผาม่าน อำเภอพระยืน อำเภอบ้านฝาง อำเภอเมือง โดยแบ่งเป็นกลุ่มโฮมสเตย์ท่องเที่ยว จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ทีม ELEBUFFO กลุ่มวิสาหกิจควายแสนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ทีมSilkfall(ป่าหวายนั่ง) กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรป่าหวายนั่ง และกลุ่มสินค้าและบริการ จำนวน 3 กลุ่ม  ได้แก่ 1)ทีมดาวเรืองซาวด์ กลุ่มผู้ปลูกดอกดาวเรือง 2)ทีมMonley(มอนเล่) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่(พืชผัก) 3)ทีม Zentherb วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลาง
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บริการวิชาการสังคม สำนักบริการวิชาการ
Scroll to Top