คณะทันตแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อม ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย
1.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์
3.รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิต พูลทอง
5.รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เนสุสินธุ์
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ สุมานนท์
8.คุณสุภารัตน์ มูลศรี
9.คุณปัญจมาส ศรีตะวัน
10.คุณศิริรัตน์ ชาภูวงษ์
ในโอกาสเข้าเยี่ยมเพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้คณะได้บุคคลที่เหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ต่อไป โดย ทางคณะกรรมการเปิดให้โอกาสคณาจารย์และบุคลากรคณะได้ร่วมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ทิศทางการขับเคลื่อนตลอดจนนโยบายการพัฒนาคณะในอนาคต พร้อมให้คำแนะนำ ชี้แจง ถึงขั้นตอนการสรรหาคณบดี และแนะนำให้ข้อคิดสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคนต่อไป จัด ณ ห้องประชุมการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top