มข. ลงนามสัญญา เตรียมพัฒนาระบบสารสนเทศ บริหารจัดการทั้งองค์กร

________เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) โดยเป็นการลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัท ลานนาคอม จํากัด โดย นายธีรเชษฐ์  นันท์ศุภวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลานนาคอม จำกัด  โดยมี นายทวีศักดิ์  แสงทอง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล ประเทศไทย จำกัด  กล่าวถึงการนำ Cloud Application ไปช่วยขับเคลื่อนองค์กร ทั้งผลิตภัณฑ์ Oracle Cloud ERP และ HCM  ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการระดับส่วนงาน  ผู้อํานวยการกอง สังกัดสํานักงานอธิการบดี  และสื่อมวลชน  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

________โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)  เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งรองรับ ระบบงานต่างๆ ประกอบด้วย ระบบงานแผนและงบประมาณ ระบบการเงินบัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารงานบุคคล และระบบการศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท ลานนาคอม จํากัด และได้กําหนดจัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัท ลานนาคอม จํากัด

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

________รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า  โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)  เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ลดความซับซ้อน และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสนับสนุน และสามารถรองรับการขยายงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างสมบูรณ์”
_______“มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลือกใช้ระบบนี้เนื่องจากความสามารถในการรองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัย และรองรับการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง การใช้งาน Oracle Fusion ERP and Fusion HCM จะช่วยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถปรับปรุงกระบวนการด้านการเงิน การจัดการทรัพย์สิน การจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการโครงการ ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถส่งมอบคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นแก่นักศึกษา และทำให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อการดำเนินการพัฒนาระบบสำเร็จแล้ว จะถือได้ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้นำระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) และระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเต็มรูปแบบ”  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

นายธีรเชษฐ์ นันท์ศุภวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลานนาคอม จำกัด

________นายธีรเชษฐ์  นันท์ศุภวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลานนาคอม จำกัด  กล่าวว่า ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความไว้วางใจให้บริษัทฯ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตดิสรัปต์ (Disruption) รวมถึงโลกที่มีความผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือ อัตราการเกิดที่ลดลง โดยประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบกับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง ส่งผลต่อวิถีการเรียนรู้ การทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน และ บุคลากร คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถฝ่าวิกฤต ปรับตัว และพัฒนาไปกับสภาวะแวดล้อมเหล่านี้ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของคน จึงนำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร คือการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบฐานความรู้ ระบบการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้บุคลากร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ สามารถต่อยอด ข้อมูลที่ได้จากการทำงาน ช่วยในการตัดสินใจ การวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป”
________จากนั้น ได้เป็นพิธีการลงนามความร่วมมือในโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายธีรเชษฐ์  นันท์ศุภวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลานนาคอม จำกัด โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารบริษัท ลานนาคอม จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันเป็นเสร็จพิธี

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

KKU signs a contract that aims to develop the whole organization’s information system

https://www.kku.ac.th/16171

 

Scroll to Top