มข. จัดกิจกรรม KKUiLT หัวข้อ Fostering a Community of Practice with Tweet Chat and Other Techniques

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 – 21.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม KKUiLT  (KKU initiative for Learning & Teaching )  หัวข้อ Fostering a Community of Practice with Tweet Chat and Other Techniques โดยได้รับเกียรติจาก Assistant Professor Justin D Kreuter, MD, Mayo Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถด้าน Pathology และการนำเทคนิค Tweet Chat มาใช้ทางด้านการเรียนการสอนและการสื่อสาร

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (KM) และการใช้สื่อ Twitter มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมการเรียนรู้ และการสื่อสารนั้น โดย Assistant Professor Justin D Kreuter, MD ได้นำเสนอเทคนิคการนำ Twitter มาใช้ในการสร้างสังคมการเรียนรู้และความร่วมมือในระดับหน่วยงานหรือองค์กร ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการทำให้ผู้ที่เข้าร่วม Tweet เกิดความรู้สึกถึงการเป็น Membership และต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 1. Boundaries 2. Common symbol system 3. Emotional safety 4. Belonging and Identification 5. Personal investment นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อสงสัยต่างๆกับวิทยากร รวมถึงร่วม sharing ประสบการณ์ต่างๆของตนเองอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ KKUiLT ได้ทาง Facebook  Page:http://www.facebook.com/KKUiLT

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top