สำนักบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     

                เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิต และบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต และหลักสูตรบูรณาการการศึกษา ณ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              โดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รองคณบดี และทีมงานของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ซึ่งประเด็นในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มจากแนวทางในการเริ่มจัดตั้งหลักสูตร ระเบียบ ประกาศของ กระทรวง อว. และของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง การจัดการคลังหน่วยกิต กลไกการรับรองคุณวุฒิ การยกตัวอย่างหลักสูตรที่ดำเนินการอยู่ ทั้งหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตและหลักสูตรการสอนแบบผสมผสานบูรณาการข้ามศาสตร์ โมเดลการจัดหลักสูตร ชุดวิชา/รายวิชา ทฤษฏีหรือรูปแบบการจัดการหลักสูตร การจัดสรรรายได้ อุปสรรค ประสบการณ์ และแนวทางในการแก้ปัญหา

จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสในการและถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อนำมาในการศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักบริการวิชาการ และยังถือเป็นโอกาสอันดีในการร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวาระนี้อีกด้วย

Scroll to Top