คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร University of Porto ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมทรรศน์ ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธและพัฒนาองค์กร รศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of Porto ประเทศโปรตุเกส นำโดย Professor Antonio de Sousa Pereira, Rector Professor Joana Carvalho, Vice-Rector for International Relations, Professor Anake Kijjoa, Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar Mr.Joao Carlos Ribeiro, University of Porto Head of Administration และ Ms. Ana Miguel, Governance Support Rector’s Office โอกาสเยี่ยมชมคณะและร่วมประชุมหารือและพัฒนาความร่วมมือ ด้านวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนอาจารยืและนักศึกษา (student and staff mobility)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Porto ประเทศโปรตุเกส มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ และวิจัย ที่เข้มแข็งมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านความร่วมมือวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาระยะสั้น และโครงการฝึกงานนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ (student and staff mobility) กิจกรรมการศึกษาวิจัยระยะสั้น โครงการ Erasmus+ โครงการ MOBILE+ โอกาสนี้ ยังได้พบปะกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่กำลังจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกงาน ณ Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar และ Faculty of Pharmacy, University of Porto และร้านยา Farmacia Das Devesas ณ ประเทศโปรตุเกส

.

Scroll to Top