กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มข. เดินหน้าต่อเนื่อง จัดกิจกรรมโครงการ Global Perspective Module 3 “ Workshop on Professional Grooming for Interview”

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม M301 อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ Global Perspective Module 3 ภายใต้หัวข้อ “ Workshop on Professional Grooming for Interview” กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ผ่านการให้ความรู้ แนะนำ การฝึกปฏิบัติจริงด้านบุลิกภาพ ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้ง เตรียมพร้อมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานสากล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมทั้ง นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนา

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา ณ ห้องประชุม M301 อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ Global Perspective Module 3 ภายใต้หัวข้อ “ Workshop on Professional Grooming for Interview” กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ผ่านการให้ความรู้ แนะนำ การฝึกปฏิบัติจริงด้านบุลิกภาพ ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้ง เตรียมพร้อมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานสากล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมทั้ง นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ให้เกียรติร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับ 17 มีนาคม 2566 นี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก 1.) อาจารย์จีณัชะญา จิปณัฐิกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2.) คุณปาริษา กิตติจันทโรภาส Makeup Artist และ 3.) อาจารย์พนิตตา อุทัยเภตรา อาจารย์สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม ให้ความรู้ เทคนิค และถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติการ Workshop เช่น บุคลิกภาพภายใน ภานนอก การแต่งกายในการสมัครงาน การแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ เทคนิคการสมัครภาษณ์งานภาษาอังกฤษ Do-Dont in interview และการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานยุค 21 Century

ข่าว: กองการต่างประเทศ

ภาพ: กองการต่างประเทศ/อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top