นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลและเงินทุนมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 29

นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลและเงินทุนมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประเภทบุคคล ทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับมอบจากประธานองคมนตรี
นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลและเงินทุนมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 29
นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลและเงินทุนมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 29

 

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ และนายอาคิฮิโระ นิคคาคุ ประธานบริษัทโทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้มีความรู้ความสามารถ ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี คว้ารางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล ครั้งที่ 29 และผู้ที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 ได้แก่ การวิจัยคุณสมบัติของแป้งข้าวสำหรับการดูดซึมและการย่อยที่ต่ำเพื่อการลดดัชนีน้ำตาล โดย ดร. ธิดารัตน์ มอญขาม คณะเกษตรศาสตร์ และการวิจัยผลของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านต่อการยับยั้งกระบวนการเติมหมู่น้ำตาลบนโปรตีนในเซลล์มะเร็งตับ โดย ดร. จารุพงษ์ แสงบุญมี คณะแพทยศาสตร์ พร้อมทั้ง ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์

ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง ตัวแทนผู้รับรางวัล กล่าวแสดงความขอบคุณมูลนิธิโทเร ฯ
ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง ตัวแทนผู้รับรางวัล กล่าวแสดงความขอบคุณมูลนิธิโทเร ฯ

     ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง ตัวแทนผู้รับรางวัล กล่าวแสดงความขอบคุณมูลนิธิโทเรฯ ว่า ขอขอบคุณมูลนิธิ ฯ ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 29 ปี “รางวัลและทุนโทเร” เป็นรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยที่วงการนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทราบกันเป็นอย่างดีว่าได้ผ่านการคัดกรองและคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือผู้ที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยจากมูลนิธิโทเรสามารถเชื่อมั่นได้ว่าคุณสมบัติ ผลงาน และโครงการที่ได้รับรางวัลหรือเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยจะต้องมีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ ควรค่าต่อความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก รางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยนี้นอกจากจะทำให้นักวิจัยมีขวัญและกำลังใจ มีแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพแล้ว ยังได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างครอบคลุมตั้งแต่นักวิจัยที่เป็นครู อาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน และอาจารย์/นักวิจัยในระดับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยอีกด้วย

      ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้กล่าวถึงความสำคัญในการพัฒนาความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า การพัฒนาความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญอันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ อีกทั้งยังเป็นข้อต่อสำคัญในการนำประเทศก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต และยินดีที่มูลนิธิฯ ได้มีส่วนสำคัญในการช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสุดท้ายขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีและความภาคภูมิใจไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลและทุนที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในครั้งนี้
   

 

       ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลไทยได้ประกาศ “นโยบาย BCG” ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมและปกป้องสิ่งแวดล้อม และ “แผนพลังงานชาติ” ที่ส่งเสริมการดำเนินการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างจริงจังและส่งเสริมการขยายการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น กลุ่มบริษัทโทเรก็มีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึง “ธุรกิจนวัตกรรมสีเขียว” ที่เป็นการดำเนินการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และ “นวัตกรรมเพื่อชีวิต” ที่มุ่งการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและมีสุขภาพที่ดี เมื่อจำแนกประเภทโครงการที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเงินทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัย มีโครงการวิจัยทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ 7 โครงการ เทคโนโลยีวัสดุ 8 โครงการ เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม 6 โครงการ และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 โครงการ ซึ่งทุกโครงการล้วนแต่เป็นการดำเนินการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย ท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการวิจัยดังกล่าวจะหลอมรวมเข้ากับเทคโนโลยีก้าวล้ำของโทเรแล้วนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยขึ้นไปอีกระดับ

 

ข้อมูล ภาพ : ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  มข. และ ภาพข่าวบางส่วนจาก Thailand Toray Science Foundation – TTSF

รวบรวม ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

KKU researchers win awards and scholarships from the 29th event of the Toray Science Foundation Thailand

https://www.kku.ac.th/16151

Scroll to Top